OPLYSNING OM PERSONDATA TIL KUNDER.      (See below for English.) 

Generelt

Som led i vores opfyldelse af den indgående aftale mellem dig som kunde og Noble Nordmann A/S, CVR.nr. 28698356 indsamler vi personoplysninger om dig.

I dette dokument beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med vores opfyldelse af vores aftale.

Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttel­seslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuvæ­rende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”).

I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplys­ningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamles

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du i henhold til vores aftale har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i  forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber.

Når du køber en vare eller ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil den leverede vare eller ydelse er leveret og betalt.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet vedrørende dig og din virksomhed i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022, da vores regnskabsår følger kalenderåret. Når personoplysnin­gerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig og din virksomhed blive slettet.

Hvad bruger vi personoplysninger til

De personoplysninger, vi indsamler om dig og din virksomhed i forbindelse med opfyldelse af vo­res aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herun­der eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os, levering af varer og/eller ydelser samt fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid­lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar­bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.

Du er tillige berettiget til at anmode om at modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger og dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for af afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyn tagen til dine rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt tilrettet én gang årligt.

Kontakt

Såfremt du ønsker adgang til de oplysninger, der hos os er registreret om dig, skal du rette henvendelse til Jimmi Enevoldsen, direktør af Noble Nordmann A/S via mail je@noble-nordmann.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest revideret den 24/5    2018

Information for customers about personal data

In General

As part of our contribution to the agreement between you as a customer and Noble Nordmann LTD Company no. SC375057 personal data are collected.

In this document we describe our line of directions for processing of personal data in relation to our obligation to meet the agreement.

The line of directions are compiled from EU’s Data protection regulation which take effect from the 25th of may 2018 together with the new Danish data protection regulation, which supplement the regulations in the data protection regulation and the present data protection regulation (overall “existing law”).

In the following we have described what information we collect including how the information are processed, what it is used for, who has admittance to the information and who you can contact if you have questions or objection concerning the collected data.

What personal data are collected

We ask for your ordinary contact information when you contract with us. It is primarily information such as name, address, postal address, telephone and – cell phone number, e-mail et cetera.

Information regarding stocks and private limited company, addresses et cetera do not regard a person and is thereby not included in the data protection regulation.

The personal data we collect are used to identify you as a customer and provide the services you in reference to the agreement have purchased from Noble Nordmann.

The personal data we collect in liaison to our agreement will be stored in our IT-system and/or in a physical register.

 

How long do we store personal data

The timeframe of storage of personal data depends on how long your agreement with Noble Nordmann takes course

When you purchase a commodity or service from Noble Nordmann we need your personal data as documentation until the commodity or service is provided and paid for.

In process of the on-going agreements the data about you and your company are stored in our IT-system whereupon the personal data are archived.

Your personal data collected in relation to the agreements made between you and Noble Nordmann will as point of reference and in obligation to existing law be stored by us in a period of 5 years from year-end accountancy.

Example: If the agreement with you is closed down by November 2017 we will be obligated to keep information until ultimo 2022 as our year-end accountancy follows calendar year. When the personal data regarding you or your company is no longer relevant it will be deleted.

 

What do we use your personal data for

The personal data we collect regarding you and/or your company in regard to our services is first and foremost used for ordinary client administration, exemplified as contribution to the agreement between us or deliverance of services/commodities and sending invoices.

The information is as point of reference not given to third party. However your information can be passed on to our collaborators if we need assistance to withhold the agreement.

The right for insight in your personal data

You have as customer at Noble Nordmann the right to get our confirmation on whether the personal data regarding you is kept and under given circumstances get access to the registered personal data. You are in addition to this entitled to request that you are given the personal data we have about you and you have given us (data portability). Furthermore, you are entitled to make an objection regarding how we treat your personal data.

The right to correction of your personal data

You have the right to get erroneous personal data corrected by us without unnecessary delay

 

The right to erasure of your personal data

You have the right to get personal data about yourself deleted by us without unnecessary delay if we do not have a legitimate interest in storing your personal data.

We would like to draw your attention to the fact that if we in obligation to existing law to store your personal data cannot delete your data.

 

Protection of personal data

In accordance to existing law your personal data is to be stored safely and with confidentiality. We store your personal data in our IT-system

Our security is controlled on a regular basis to decide if our data processing is proper handled and we take your rights as customer into consideration.

Changes in personal data processing

We reserve the right to store and change these guidelines for handling of personal data. If the guidelines are changed we change the date for the guidelines latest update. These guidelines will be evaluated and if necessary rectified once a year.

 

Contact

If you wish to get your personal data please contact Jimmi Enevoldsen, CEO of Noble Nordmann Ltd by e-mail je@noble-nordmann.dk

You have the right to make a complaint at any time to the Information Commissioner’s Office (ICO), the UK supervisory authority for data protection issues.

Latest review: 24/5 2018